نظرسنجی شماره ۱ (تعیین کارگروه ها)

اولین نظر سنجی خاندان سلطانی جهت تشکیل کارگروههای اجرایی

تاریخ: ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

عنوان نظرسنجی: تعیین کارگروهها

کارگروه های پیشنهادی اعضا به شرح زیر می باشد:
۱- کارگروه اجتماعی
۲- کارگروه اقتصادی
۳- کارگروه فرهنگی
۴- کارگروه بهداشت، ورزش و سلامت
۵- کارگروه محلی
۶- کارگروه حقوقی
۷- کارگروه بانوان

پیشنهاد اول : کارگروه اجتماعی و فرهنگی ادغام گردد.

پیشنهاد دوم : کارگروه جوانان اضافه گردد.

پیشنهاد سوم: کارگروه کشاورزی و زراعت اضافه گردد.

پیشنهاد چهارم : کارگروه جوانان و کارگروه کشاورزی و زراعت اضافه گردد مابقی مورد تایید است.

لطفا با استفاده از فرم زیر نظر خود را اعلام نمایید: