آموزش لیسپ های اتوکد

آموزش لیسپ های اتوکد

در اینجا می توانید توضیح مختصر و آموزش لیسپ های اتوکد ارائه شده در این سایت را مشاهده نمایید:

توضیح لیسپ : با استفاده از این لیسپ می توانید به راحتی در نقشه خود با کلیک بر روی موضوع، مساحت را در درون موضوع بنویسید.

مخفف دستور در اتوکد : A2F

لینک دانلود : دانلود لیسپ نمایش و نوشتن مساحت در اتوکد

آموزش تصویری لیسپ:

 

توضیح لیسپ : در آفست پیشفرض اتوکد با استفاده از دستور آفست فقط یک طرف موضوع می توان آفست نمود ولی با استفاده از این لیسپ می توانید در دو طرف موضوع (خط، کمان، دایره، مستطیل، جند ضلعی، پلی لاین) آفست به صورت پویا نمایید.

مخفف دستور در اتوکد : DYNOFF

لینک دانلود : دانلودلیسپ دوبل آفست پویا

آموزش تصویری لیسپ:

 

توضیح لیسپ : با استفاده از این لیسپ می توانید اطلاعات یک موضوع (لایه، رنگ ، نوع خط ، ضخامت و اندازه، محیط، مساحت و …) را به صورت لحظه ای مشاهده کنید.

مخفف دستور در اتوکد : DINFO

لینک دانلود : دانلود لیسپ اطلاعات لحظه ای

آموزش تصویری لیسپ:

 

توضیح لیسپ : با استفاده از این دستور می توانید تمام بلوک های موجود در صفحه را به صورت جداگانه و با نمایش شکل شمارش کنید.

مخفف دستور در اتوکد : اجرای دستور COUNT  و تنظیمات جدول countsettings

لینک دانلود : دانلود لیسپ شمارشگر بلوک

آموزش تصویری لیسپ:

 

توضیح لیسپ : با این لیسپ به راحتی ستاره ترسیم نمایید.

مخفف دستور در اتوکد : STAR

لینک دانلود : دانلود لیسپ ترسیم ستاره

آموزش تصویری لیسپ:

ترسیم ستاره

 

توضیح لیسپ : این لیسپ بیشتر جهت ترسیم مکانیک مورد استفاده قرار میگیرد و می توانید اشکال مکانیکی خود را به راحتی ترسیم نمایید.

مخفف دستور در اتوکد : CTAN

لینک دانلود : دانلود لیسپ متصل کننده دایره

آموزش تصویری لیسپ:

 

توضیح لیسپ : این لیسپ برای اندازه گذاری فاصله بین تقاطعهای یک مسیر در اتوکد به صورت اتوماتیک یا دستی، نوشته شده است. این مسیر می تواند یک خط صاف از نوع LINE یا POLYLINE باشد یا یکARC و CURVE یا CIRCLE .

مخفف دستور در اتوکد : IntLenM و IntLen

لینک دانلود : دانلود لیسپ اندازه گذاری سریع

آموزش تصویری لیسپ:

 

توضیح لیسپ : 

این لیسپ برای تبدیل خطوط و موضوعات مختلف به صورت گروهی و تکی به پلی لاین (خطوط به هم پیوسته) می باشد.

همچنین برای تبدیل اشکال پلی لاین باز به پلی لاین بسته و ضخامت دادن گروهی پلی لاین ها می باشد.

مخفف دستور در اتوکد : Pj ، PC ، PW

لینک دانلود : تبدیل خطوط به پلی لاین و تبدیل پلی لاین باز به بسته و ضخامت به پلی لاین

آموزش تصویری لیسپ:

نکته: با اجرای فرمان PJ میتوانید خطوط را به پلی لاین تبدیل کنید.

نکته: با اجرای فرمان PC میتوانید اشکال پلی لاین نیمه باز را به شکل های بسته تبدیل کنید.

نکته: با اجرای فرمان PW میتوانید به اشکال پلی لاین ضخامت بدهید.

 

توضیح لیسپ : با این لیسپ به راحتی می توانید متن های خود را بر روی موضوعات تراز کنید.

مخفف دستور در اتوکد : DTCurve

لینک دانلود : دانلود لیسپ تراز کردن متن روی خط

آموزش تصویری لیسپ:

 

 

گروه مجازی Eplas